Limited Şirketler
Limited Şirketler

Limited Şirketler

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503 üncü maddesinde iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirketin limited şirket olduğu belirtilmiştir. Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanan limited şirket ortak sayısı ikiden az elliden çok olamamakta ve asgari 5.000,- TL sermaye ile kurulmaktadırlar. Ortak sayısının yirmiden fazla olduğu limited şirketlerde anonim şirketlerdeki gibi genel kurul ve denetim kurulu organlarının ihdas edilmesi zaruridir.
 
Limited şirketlerin kuruluş süreçleri kısaca aşağıda gösterildiği şekildedir: 
 
 
Limited şirketlerin kuruluş aşamasında aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadırlar:
 
1. Ticaret unvanı seçmek,(Ticaret Unvanı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar) 
2. Ticaret unvanını ve imzaya yetkili şahısların unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmek,
3. Sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmak,
4. Biri asıl olmak üzere üç nüsha şirket anasözleşmesini on beş gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek,
5. Türk Ticaret Kanunu’nun 511 inci maddesinde gösterilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
6. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
7. Şirket kurucularının gerçek kişi olması durumunda onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
8. Şirket kurucularının tüzel kişi olması durumunda yetkili organlarının noter onaylı iştirak kararlarını ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
9. Ayni sermaye konulması halinde ayni sermayenin değerini gösteren mahkeme bilirkişi tesbit kararı ve mahkemece onaylı bilirkişi raporunu ticaret sicili memurluğunda tescil ettirmek,
10. Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş dilekçesi formunu ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
11. İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak,
12. İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde  yayımlatmak. 
(Resmi Gazetenin 28/09/2008 tarih ve 27011 sayılı nüshasında yayımlanan şekline uygun olarak hazırlanacak Bağkur işe giriş bildirge formu. Her ortak için ayrı ayrı doldurulup imzalanacak)
 
Anonim şirketlerin tescil ve ilan ettirecekleri anasözleşmelerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:
1. Kurucuların ad ve soyadları, adresleri, yabancı uyruklu ortak varsa uyrukları,
2. Şirketin ticaret unvanı,
3. Şirket merkez adresi,
4. Şirketin amaç ve konusu,
5. Şirketin sermayesi, her payın itibari değeri, ödeme suret ve şartları,
6. Kuruculara ve diğer kimselere sağlanacak özel menfaatler,
7. Yönetim ve denetim kurullarının seçilme şartları ile hak ve görevleri,
8. Genel kurula toplantıya çağrı şekli,
9. İlanların yayımlanma şekli ve şartları,
10. Şirketin süresi,
11. Ortakların taahhüt ettikleri sermaye pay türleri ve pay miktarları.

YORUMLAR

    Bu konuya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...

YORUM YAZ